×

Titel

Text

Algemene voorwaarden Foto Roos Nijmegen

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN FOTOVAKHANDEL

Artikel 1: Definities

Consument:
 natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een Overeenkomst aangaat met betrekking tot een Product;

Ondernemer: natuurlijke of rechtspersoon die als lid van Stichting Nederlandse Fotovakhandel een aanbod doet of een Overeenkomst sluit betreffende een Product;

Overeenkomst: overeenstemming tussen de Ondernemer en de Consument inzake een Overeenkomst van koop/verkoop, opdracht, aanneming van werk en/of huur;

Overeenkomst op afstand: is eveneens een Overeenkomst, echter deze is tot stand gekomen via een door de Ondernemer georganiseerd systeem, waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van technieken voor communicatie op afstand;

Product: fotoapparatuur en goederen die direct en/of indirect hiermee verband houden en door Ondernemer wordt aangeboden, alsmede de reparatie, ontwikkeling, vervaardiging en taxatie van genoemde goederen en het leveren van diensten zoals (foto)reportages.


Artikel 2: Toepasselijkheid

1.     Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod dat wordt gedaan en alle Overeenkomsten die worden gesloten tussen de Ondernemer en de Consument

2.     Wijzigingen op deze Algemene Voorwaarden kunnen enkel schriftelijk tussen de Consument en de Ondernemer worden overeengekomen


Artikel 3: Totstandkoming Overeenkomst

1.     Ieder aanbod van de Ondernemer is vrijblijvend, tenzij het tegendeel eruit blijkt. Een aanbod wordt bij voorkeur schriftelijk of elektronisch uitgebracht en is – indien een termijn voor
aanvaarding is gesteld – van kracht gedurende de daarbij aangegeven termijn. De Ondernemer heeft het recht ieder aanbod (tussentijds) te herzien en/of in te trekken middels een mededeling aan de Consument.

2.     Catalogi, brochures en/of andere promotionele en informatieve uitgave van de Ondernemer en/of de producent van een Product, maakt geen onderdeel uit van een Overeenkomst, tenzij dit schriftelijk door de Ondernemer is opgenomen in het aanbod.

3.     De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van de Ondernemer en is slechts geldig indien deze terstond dan wel binnen de gestelde termijn plaatsvindt en/of de aanvaarding na deze termijn ondubbelzinnig door de Ondernemer wordt geaccepteerd.

4.      De Overeenkomst dient bij voorkeur schriftelijk, dan wel elektronisch te worden vastgelegd. Van een schriftelijke Overeenkomst dient een afschrift aan de Consument te worden verstrekt.


Artikel 4: De prijs

1.     De prijs die de Consument moet betalen wordt vooraf overeengekomen, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.

2.     Indien de Overeenkomst een overeenkomst van opdracht betreft zal bij het tot stand komen van de Overeenkomst een vaste vergoeding overeengekomen worden. Indien geen vaste vergoeding overeengekomen wordt, zal de vergoeding gebaseerd zijn op het aantal bestede uren tegen het daarvoor geldende uurtarief.

3.     Wanneer binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, maar nog vóór de aflevering, ten aanzien van een prijs die als vast is overeengekomen een wijziging optreedt, zal deze wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen prijs. De Consument heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als ná drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, maar vóór de aflevering de prijs wordt verhoogd.

4.     Het derde lid is niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien.


Artikel 4: Betaling

1.     Betaling vindt plaats a contant bij de aflevering, tenzij anders is overeengekomen. Indien betaling per factuur plaatsvindt dient de betaling daarvan binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden op een door de Ondernemer aan te wijzen rekening.

2.     Als betaling en/of levering in delen is overeengekomen moet de Consument betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.

3.     De Ondernemer is gerechtigd zijn prestatie op te schorten, zolang de Consument niet aan zijn verplichtingen voldoet.

4.     De Ondernemer heeft het recht van achterhouding van een Product (recht van retentie), wanneer de Consument tekortschiet in de voldoening van een opeisbare verplichting.

5.     Wanneer de Consument zijn betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, zullen de achterstallige bedragen worden verhoogd met 1,5% rente per maand en is de Consument een vergoeding van 15% verschuldigd over de achterstallige bedragen wegens buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van € 75,-.

6.     Bij koop heeft de Ondernemer het recht de Consument tot vooruitbetaling van ten hoogste 30 procent van de prijs te verplichten.


Artikel 5 Levering, levertijd en risico

1.     Levering vindt plaats, door het Product in bezit te stellen aan de Consument, waarbij het risico op de Consument overgaat.

2.     Wanneer partijen een levertijd zijn overeengekomen, is deze ten aller tijden indicatief en niet bindend, tenzij partijen schriftelijk anders overeen zijn gekomen.

3.     Overschrijding van een overeengekomen vaste levertijd door de Ondernemer rechtvaardigt de ontbinding van de Overeenkomst door de Consument, tenzij deze overschrijding niet toerekenbaar is aan de Ondernemer.

4.     Het leveren van Producten die bij de Ondernemer ter ontwikkeling, reparatie en/of productie zijn aangeboden kan slechts plaatsvinden onder overlegging van een geldig afgiftebewijs.


Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud

1.     De Ondernemer blijft eigenaar van het Product zolang de Consument niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen, met inbegrip van hetgeen hij in verband met het tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht worden zoals bepaald in artikel 4.

2.     De Consument is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten op eerste verzoek aan de Ondernemer te retourneren op straffe van een boete van € 100 per dag dat de Consument in gebreke blijft. Alle proces- en advieskosten verbonden aan het niet vrijwillig retourneren van een Product zijn voor rekening van de Consument.

3.     De Consument dient als goed huisvader zorg te dragen voor het Product dat hem onder eigendomsvoorbehoud is geleverd, door het Product onder meer deugdelijk te verzekeren tegen beschadiging, verlies en diefstal

Artikel 7 Aanvaarding, reclame en garantie

1.     De Ondernemer garandeert dat het Product bij levering voldoet aan de Overeenkomst en van dusdanige deugdelijke kwaliteit is, die ervan mag worden verwacht.

2.     De Consument is bij de levering van het Product gehouden deze te onderzoeken of het geleverde aan de overeenkomst voldoet. Door aanvaarding van het Product erkend de Consument dat het Product voldoet aan de Overeenkomst.

3.     De Consument dient terstond bij levering te reclameren, wanneer deze vermoedt dat het Product niet aan de Overeenkomst voldoet, waarna dit recht op uiterlijk zichtbare onregelmatigheden vervalt.

4.     Wanneer de Consument na aanvaarding van het Product, buiten de ruimte waar de levering heeft plaatsgevonden, zichtbare gebreken of afwijkingen van de specificaties ontdekt, worden deze vermoed na levering te zijn ontstaan, tenzij de Consument aannemelijk maakt dat dit gebrek reeds bij levering bestond en/of kon ontstaan.

5.     De Ondernemer:
a. garandeert in het geval van levering van een nieuw en ongebruikt Product in originele verpakking gedurende een termijn van zes maanden de afwezigheid van gebreken die zich openbaren na aflevering;
b. garandeert in alle overige gevallen, zoals bij reparaties van een Product, de levering van een tweedehands en/of gebruikt Product of de vervaardiging van een product gedurende een termijn van één maanden de afwezigheid van gebreken; tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6.     De Ondernemer staat niet in voor gebreken en de garantie op een Product vervalt wanneer na aflevering van het Product gebreken zijn ontstaan als gevolg van:
a. ondeskundig gebruik, toepassing en/of gebruik voor doeleinden waarvoor het Product niet is bedoeld;
b. onzorgvuldigheid van de zijde van de Consument en/of het nalaten van deugdelijk onderhoud van het Product en/of;
c. veranderingen die de Consument of derden aan het Product hebben aangebracht, waaronder begrepen reparaties door derden zonder toestemming van de Ondernemer. Evenmin staat de Ondernemer in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

7.     De Ondernemer is niet gehouden en/of geeft bij Producten zoals bedoeld in lid 5 a van dit artikel, meer garanties af, dan de producent en/of leverancier van het Product zelf garandeert en/of accepteert, waarbij de Consument ten aller tijden recht heeft op uit de wet voortvloeiende garanties.

8.     Binnen de voorstaande garantie(termijnen) heeft de Consument recht op kosteloze vervanging van gebrekkige onderdelen binnen redelijke tijd, mits de kosten voor herstel in redelijke verhouding staan ten opzichte van de prijs van het Product. Is dit laatste niet het geval, dan kan de Ondernemer besluiten de Overeenkomst te ontbinden, waarbij de Consument maximaal aanspraak kan maken op een (schade)vergoeding van ten hoogste de prijs van het Product. Indirecte schade wordt nimmer vergoed.

9.     Reclames die de Consument instelt, waarop geen recht op garantie bestaat en/of de garantieperiode is verstreken, zullen behandeld worden als een reguliere reparatie.

Artikel 8 Reparatiewerkzaamheden

1.     Een Overeenkomst van opdracht tot het repareren en/of aanpassen van Producten wordt door de Consument schriftelijk of mondeling gegeven aan de Ondernemer.

2.     Indien de Consument geen aanspraak (meer) heeft op garantie, zal de Ondernemer aan de Consument een raming verstrekken voor de te verrichten werkzaamheden, waaronder begrepen een schatting:
a. van de aan de Overeenkomst verbonden kosten;
b. van de termijn waarbinnen de Overeenkomst wordt uitgevoerd;
c. van de verzend- en onderzoekskosten, die de Consument verschuldigd is ook indien reparatie en/of aanpassing niet plaatsvindt.

3.     Indien uit nadere inspectie blijkt dat de kosten van de reparatie hoger zullen zijn dan geraamd, zal de Consument gevraagd worden of deze het Product voor de hogere prijs wil laten repareren. Tenzij anders overeengekomen is de Consument de onder lid 2 c genoemde kosten verschuldigd aan de Ondernemer.

4.     De geschatte termijn waarbinnen de Ondernemer raamde de Overeenkomst uit te kunnen voeren, bindt de Ondernemer niet. Mocht deze termijn niet gehaald worden, dan zal de Ondernemer de Consument een nieuwe termijn opgeven, zonder dat de Overeenkomst wordt ontbonden en/of de Ondernemer tot enige vorm van schadevergoeding is gehouden.


Artikel 9: Verhaal van reparatiekosten op Product

1.     Wanneer de Consument, nadat hij deugdelijk door de Ondernemer in kennis is gesteld dat het aan hem afgegeven Product gereed ligt om af te halen, en de Consument hieraan gedurende zes maanden na de drie kennisgevingen daartoe, waarvan de laatste bij aangetekend schrijven, geen gehoor geeft, wordt de Consument geacht afstand te hebben gedaan van zijn eigendom ten aanzien van het betreffende Product en mag de Ondernemer het Product beschouwen als zijn eigendom.

2.     De Ondernemer is alsdan gerechtigd het Product te verkopen en alle door de Consument verschuldigde kosten uit de opbrengst te verhalen.


Artikel 10 Intellectueel Eigendomsrecht

1.     Op de door de Consument gegeven opdracht aan de Ondernemer teneinde Producten te leveren zijnde diensten, in de vorm van het verzorgen van reportages, fotografie ten behoeve van foldermateriaal etc. in de meest uitgebreide zin van het woord, rusten intellectuele eigendomsrechten. Deze rechten komen toe aan de Ondernemer, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

2.     Hieronder vallen onder meer, doch niet uitstuitend de originele negatieven en/of elektronische beelddragers betreffende een uitgevoerde opdracht/Product.

3.     Het doel waarvoor de voorstaande opdracht de Consument wordt verstrekt, alsmede waarvoor het Product wordt gebruikt, zal vooraf tussen de partijen schriftelijk worden vastgelegd (licentie).

4.     Indien blijkt dat het Product toch een ander doel dient en/of door de Consument wordt gebruikt voor andere doeleinden en/of andere wijze dan vooraf was overeengekomen, dient de Consument aan de Ondernemer hiervoor een (brancheconforme) vergoeding te betalen en/of volledig schadeloos te stellen.

5.     De Consument vrijwaart de Ondernemer volledig ten aanzien van inbreuken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden bij de uitvoering verstrekte opdracht en/of door de Consument aangeleverde (foto)materialen.


Artikel 11 Algemene aansprakelijkheid

1.     De Ondernemer is tegenover de Consument slechts aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming die aan de Ondernemer is toe te rekenen of voor zijn risico komt, aan personen in zijn dienst, dan wel aan personen die door hem zijn aangesteld voor de uitvoering van de werkzaamheden die door de Consument zijn opgedragen.

2.     Het bedrag waarvoor de Ondernemer aansprakelijk is te houden door de Consument uithoofde van enige Overeenkomst, is gemaximaliseerd tot € 10.000,- per Overeenkomst of zoveel meer als de door de Ondernemer afgesloten en/of af te sluiten aansprakelijkheidsverzekeringen dekt. Deze uitsluiting ziet niet op gevallen waarin sprake is van opzet, grove schuld of de koop van een nieuw Product waarbij de Consument een beroep kan doen op de wettelijke productaansprakelijkheid.

3.     De Ondernemer hoeft geen schade aan de Consument te vergoeden die het gevolg is van overmacht, zoals onder meer schade als gevolg van een overval, inbraak, winkeldiefstal, brand, werkstaking, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van bestellingen door toeleveringsbedrijven en/of wanneer de inboedel- of kostbaarhedenverzekering van de Consument de schade dekt.

4.     In geval van een niet toerekenbare tekortkoming is de Ondernemer naar zijn keuze gerechtigd, hetzij de levertijd met de duur van de belemmering te verlengen, hetzij de overeenkomst, voor zover deze door de belemmering getroffen wordt, te ontbinden. Indien de Consument de Ondernemer daartoe schriftelijk aanmaant, is de Ondernemer gehouden zich binnen vijf werkdagen ten aanzien van zijn keuze uit te spreken.

5.     Emotionele en/of immateriële schade komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.

6.     De Consument is tegenover de Ondernemer aansprakelijk voor schade die door een aan hem toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.


Artikel 12 Aansprakelijkheid rond fotomateriaal

1.     Aansluitend op artikel X is de Ondernemer niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het zoekraken, defect raken, verloren gaan etc. van enig fotomateriaal (waaronder te verstaan, doch niet uitsluitend film-, foto-, dia- en negatiefmateriaal, video- of audiotapes, diskettes, elektronische beelddragers en overig beeld-, geluid- en/of informatie dragend materiaal), dan wel voor enige andere schade welke is ontstaan aan enig fotomateriaal tijdens het proces van ontwikkelen en afdrukken, dan wel anderszins, ongeacht door welke oorzaak dan ook voornoemde schade is ontstaan.

2.     Indien enig fotomateriaal verloren is gegaan en/of beschadigd is tijdens het ontwikkelen en afdrukken, dan wel is beschadigd of zoek is geraakt, is de Ondernemer uitsluitend gehouden de Consument nieuw fotomateriaal aan te bieden van gelijke kwantiteit en kwaliteit als de Consument ter ontwikkeling c.q. uitvoering van de opdracht had aangeboden. De Consument dient hiertoe het bewijs van afgifte van het fotomateriaal dat is teniet gegaan, beschadigd dan wel zoek is geraakt, te overleggen aan de Ondernemer. De Consument heeft alsdan voorts recht op het gratis ontwikkelen en afdrukken van het betreffende fotomateriaal.


Artikel 13 Ontbinding en opschorting

1.     In geval van ontbinding of opschorting van de overeenkomst door de Ondernemer ten gevolge van een niet toerekenbare tekortkoming van de Ondernemer, zal hij niet gehouden zijn tot enige schadevergoeding.

2.     Indien de Consument niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan verplichtingen, welke voor hem uit enige met de Ondernemer gesloten Overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling of toepasselijkheid van de schuldsaneringsregeling c.q. beslag onder de Consument, wordt hij geacht van rechtswege in gebreke te zijn en is de Ondernemer gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling de overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te schorten, zulks zonder dat de Ondernemer tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de Ondernemer verder toekomende rechten.


Artikel 12. Overeenkomstige toepassing op niet-Consumenten

1.     Alle bepalingen zoals opgenomen in deze Algemene Voorwaarden zijn van overeenkomstige toepassing op natuurlijke en/of rechtspersonen die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf en met de Ondernemer een Overeenkomst sluiten betreffende een Product, uitgezonderd de artikelen X, Y en Z.

2.     De bepalingen zoals opgenomen in deze Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing op Zakelijke Wederpartijen. Onder Zakelijke Wederpartij moet worden verstaan, een natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf en in die functie de Ondernemer bevoorraadt en/of Producten levert en/of afneemt om door te verkopen en/of te leveren (business-to-business).


Artikel 15 Geschillen en toepasselijk recht

1.     Geschillen, voorvloeiend uit enige Overeenkomst tussen een Ondernemer en een Consument, kunnen ter vrije keuze van partijen eerst worden voorgelegd aan een onafhankelijke Geschillencommissie. Het reglement van deze Geschillencommissie is op te vragen bij de Ondernemer en/of het secretariaat van de Stichting Nederlandse Fotovakhandel of dienst website (www.snf-apeldoorn.nl).<... style="box-sizing: border-box; font-size: 0.9375rem; line-height: normal; margin: 0px; color: rgb(74, 74, 74); font-family: Lato, "Open Sans", "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, "Lucida Grande", sans-serif; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 500; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; background: white;"> 

2.     Wenst de Consument het geschil niet voor te leggen aan de Geschillencommissie, dan is de Nederlandse rechter bevoegd kennis te nemen van het geschil. Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

© Copyright Stichting Nederlandse Fotovakhandel